A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phương án chuyển xếp lương năm 2020

Thực hiện chuyển xếp lương 

PHƯƠNG ÁN

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy

Trường Mầm non Thanh Mỹ

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý

1. Sự cần thiết

Việc chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức có ý nghĩa rất quan trọng giúp đơn vị nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức theo chuẩn của chức danh nghề nghiệp, làm cơ sở để sắp xếp bố trí viên chức theo vị trí việc làm; tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động có hiệu quả.   

2. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

- Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

- Thông tư số: 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

3. Mục đích

Nhằm rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, làm cơ sở để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với viên chức trong nhà trường.

4. Yêu cầu

- Việc rà soát chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức, phải được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;  và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;  

- Việc rà soát chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức không kết hợp với việc nâng bậc lương;

- Việc rà soát chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức phải được công bố công khai để công chức viên chức trong đơn vị được biết để phối hợp thực hiện;

- Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khi chuyển ngạch, lương được thực hiện đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.    

II. Nội dung

1. Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức

a) Về biên chế:

- Tổng số viên chức được giao năm 2021: 41 người

- Tổng số viên chức hiện có trong năm 2021: 41 người

b) Hạng viên chức hiện có

- Hạng I và tương đương: 0 người;

- Hạng II tương đương: 0 người;

- Hạng III và tương đương: 18  người;

- Hạng IV và tương đương: 20 người;

- Các ngạch nhân viên khác: 03 người.

2. Phương án chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức

a) Giáo viên được xem xét để chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đề nghị bổ nhiệm và xếp lương (mẫu số 1):   

- GV hạng I: 0 người;

- GV hạng II: 0 người;

- GV hạng III: 18 người;

b) Viên chức chưa đạt đủ tiêu chuẩn phải chuyển xuống hạng thấp hơn (mẫu số 2):

- GV hạng I: 0 người;

- GV hạng II: 0 người;

- GV hạng III: 0 người;

c) Giáo viên không đạt đủ tiêu chuẩn, giữ nguyên chức danh nghề nghiệp hiện có:

- GV hạng I: 0 người;

- GV hạng II: 0 người;

- GV hạng III: 0 người;

- GV hạng IV : 01 người;

III. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (đối với người không đạt đủ điều kiện)

1. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ

a) Số lượng: 0 người, trong đó: Trình độ đại học: 0 người; thạc sĩ: 0 người.

b) Thời gian đào tạo tương ứng với số lượng người tham gia đào tạo để bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị;

c) Dự kiến nguồn kinh phí phục vụ đào tạo:

d) Dự kiến thời gian hoàn thành

2. Đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

a) Số lượng: 0 người; (hạng I? hạng II?)

b) Thời gian đào tạo tương ứng với số lượng người tham gia đào tạo để bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị;

c) Dự kiến nguồn kinh phí phục vụ đào tạo:

d) Dự kiến thời gian hoàn thành

IV. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng

- Tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường.

- Thành lập Hội đồng rà soát, đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.

- Xây dựng, hoàn thiện Phương án chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của đơn vị, gửi kèm hồ sơ cá nhân người được đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trình Chủ tịch UBND thị xã để tổng hợp xây dựng Phương án tổng thể của UBND thị xã. 

2. Hội đồng rà soát, đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức

a) Kiểm tra, rà soát lập danh sách các đối tượng theo biểu mẫu quy định, công khai để công chức, viên chức trong đơn vị được biết;

b) Xây dựng Phương án chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của đơn vị.

3. Bộ phận kế toán làm công tác tài chính

Thẩm định lại bậc, hệ số lương được hưởng của viên chức theo quy định, chủ trì phối hợp với Bộ phận làm công tác tổ chức của nhà trường xác định số kinh phí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng trong đơn vị chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp

V. Đề xuất kiến nghị

1. Đối với các Bộ, ban, ngành Trung ương: Điều chỉnh bổ sung rút ngắn thời gian giữ hạng III  xuống đối với CBQL và GV đủ điều kiện xếp hạng II (vì yêu cầu thời gian giữ hạng III hiện tại là 9 năm)

2. Đối với UBND Thành phố (các Sở, ban, ngành có liên quan): Xem xét để chuyển ngạch và xếp lương giáo viên mầm non hạng II đối với CBQL và GV mầm non (có bằng đại học từ trước năm 2010).

3. Đối với UBND thị xã: Tham mưu với thành phố xem xét chuyển ngạch và xếp lương đối với giáo viên mầm non theo trình độ đào tạo để giáo viên yên tâm công tác.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 69
Tháng trước : 2.495